പാലക്കാട് മഴ കുറയുന്നു

പാലക്കാട്: പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായ പാലക്കാട് മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നു. ജില്ലയിലെ 80 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 7647 പേരെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ ശമിച്ചതോടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും പലരും വീട്ടിലേക്ക് മാറിതുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

അട്ടപ്പാടിയിൽ കള്ളമലയിൽ ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഭൂമി പിളർന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികളെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കുകയാണ്.