സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇടിഞ്ഞു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,680 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 2,835 രൂപ.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇത്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ വിലയിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.